ALGEMENE VOORWAARDEN (onbetaalde-huur.be)

Artikel 1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, prestaties en diensten van PC Advocaten welke werden uitgevoerd na contactopname via de website www.onbetaalde-huur.be.

Artikel 2 – PC Advocaten beslist discretionair of zij een opdracht aanneemt of weigert. PC Advocaten mag bij de uitvoering van haar opdracht hulp inroepen van derden (bv. gerechtsdeurwaarders, buitenlandse advocaten, correspondenten, experten, vertalers, etc.). PC Advocaten is niet aansprakelijk voor de eventuele fouten van deze derden.

Artikel 3 – Alle termijnen door PC Advocaten medegedeeld zijn louter indicatief en houden geen resultaatsverbintenis in in hoofde van PC Advocaten.

Artikel 4 – Alle verbonden advocaten en de BV PC Advocaten zijn verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, via een gezamenlijke polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies, en bij AG Insurance, Emiel Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, via Vanbreda Risk & Benefit, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien, om welke reden dan ook, geen dekking gegeven wordt, is de aansprakelijkheid van PC Advocaten beperkt tot het in dat specifieke dossier aangerekend of aan te rekenen ereloon met een maximum van € 5.000,-.

Artikel 5 – PC Advocaten bezorgt de opdrachtgever een offerte, welke behoudens andersluidend bericht één maand geldig is. Op deze offerte zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Een overeenkomst komt pas tot stand na expliciet akkoord van de opdrachtgever met de offerte van PC Advocaten, waarna PC Advocaten haar werkzaamheden zal aanvangen. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de gevraagde provisies en/of staten van kosten en ereloon binnen de maand, op straffe van opschorting en/of beëindiging van de werkzaamheden en diensten, na vergeefse ingebrekestelling. PC Advocaten wijst in dat geval elke aansprakelijkheid af voor de schade die dergelijke opschorting of beëindiging van werkzaamheden en diensten met zich meebrengt.

Elke vraag tot betaling van een provisie of een staat van kosten en erelonen is betaalbaar binnen de maand. Bij gebreke aan tijdige betaling is PC Advocaten van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd de verhogingen (rente en schadevergoeding) toe te passen die voorzien zijn in de wet op de betalingsachterstand.

Artikel 6 – Op de relatie PC Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen behoren exclusief toe aan de rechtbanken bevoegd over de zetel van PC Advocaten, onverminderd de bevoegdheid van de Orde van Advocaten van de Balie West-Vlaanderen.