Wat is een verzoeningsprocedure voor de Vrederechter?

Een alternatieve methode om tot een minnelijk akkoord te komen met uw huurder, is een oproeping in verzoening voor het Vredegerecht. Deze procedure houdt in dat uw huurder een oproepingsbrief zal ontvangen van het Vredegerecht om aanwezig te zijn op een bepaalde datum. In die brief zal ook de reden van oproeping worden vermeld.

Het voordeel van een verzoeningsprocedure is dat dit geen gerechtskosten met zich meebrengt. De partij die de procedure opstart, dient geen Gerechtsdeurwaarder aan te stellen, noch dient hij enige betaling te doen aan de Griffie.

De Vrederechter kan bij een dergelijke procedure echter geen beslissing opleggen aan partijen, enkel bemiddelen. De Vrederechter zal het relaas van de beide partijen aanhoren en zal trachten partijen te verzoenenAls partijen ter zitting tot een akkoord komen, dan zal dit akkoord worden bestendigd in een document dat partijen ter ondertekening wordt voorgelegd (het proces-verbaal van verzoening). Het ondertekenen van dit document geeft het akkoord bindende kracht. Het proces-verbaal heeft meer bepaald dezelfde waarde als een vonnis. Indien één van de partijen dit niet vrijwillig naleeft, zal een Gerechtsdeurwaarder kunnen worden aangesteld om tot gedwongen uitvoering over te gaan.

Als partijen echter niet tot een akkoord komen, dan eindigt de minnelijke procedure. Er is ook geen sanctie verbonden aan het niet-verschijnen van een partij. Als uw huurder wordt opgeroepen, maar niet komt opdagen, dan zal louter akte worden genomen van zijn afwezigheid. Er kan hem geen beslissing worden opgelegd. Indien u als verhuurder uw rechten wilt laten afdwingen, zult u alsnog genoodzaakt zijn om een gerechtelijke procedure op te starten.

In sommige dossiers – waarin nog steeds communicatie tussen verhuurder en huurder mogelijk is – kan dit tot een snelle oplossing leiden, maar het vereist de medewerking van beide partijen.

Zie ook: