Nieuwe incassowetgeving: impact op rentmeesters

To do list

Een rentmeester draagt een belangrijke verantwoordelijkheid bij het beheer van vastgoed en het innen van huurinkomsten namens de eigenaars. Wanneer een huurder nalaat de huur correct te betalen, is het vaak de rentmeester die pogingen zal ondernemen om openstaande schulden te innen. Bij het invorderen van schulden ten aanzien van een consument zal u echter rekening moeten houden met de nieuwe wetgeving van toepassing op incassoprofessionals. Het is als rentmeester belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen en hoe deze uw dagelijkse praktijk kunnen beïnvloeden.

Doel en omvang van de nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving heeft betrekking op het innen van openstaande schulden door een onderneming (professional) ten aanzien van consumenten. Het bevat strikte regels en heeft tot doel consumenten te beschermen tegen oneerlijke incassopraktijken en onredelijke kosten.

De nieuwe wetgeving trad in werking op 1 september 2023. Voor bestaande overeenkomsten gold een overgangsregeling en werd tijd verleend tot 1 december 2023 om zich in regel te stellen.

Impact op rentmeesters

Voor rentmeesters betekent de nieuwe wetgeving dat zij moeten voldoen aan strengere eisen als zij achterstallige huurgelden willen innen bij huurders-consumenten (= huurders die niet huren voor beroepsdoeleinden).

Inschrijving bij FOD Economie

Alle professionals die activiteiten van minnelijke invordering van schulden verrichten, dienen zich in te schrijven bij de FOD Economie. Dit heeft betrekking op zowel het minnelijk invorderen van onbetaalde schulden voor andermans rekening als het minnelijk invorderen van tegen betaling overgenomen schuldenvorderingen. Als het innen van schulden onderdeel vormt van het takenpakket, zullen ook rentmeesters niet ontkomen aan deze vereiste.

Het versturen van aanmaningen

Elke aanmaning die een rentmeester verstuurt, zal moeten voldoen aan een aantal regels. Een eerste aanmaning mag in principe nog geen kosten met zich meebrengen. Aanmaningen moeten bovendien verplichte vermeldingen bevatten. Verdere invorderingsmaatregelen zijn pas mogelijk na het respecteren van een wachttermijn. Alle communicatie met een huurder moet eerlijk en duidelijk zijn over de financiële verplichtingen.

Begrenzing incassokosten

Incassokosten bij wanbetaling moeten uitdrukkelijk zijn voorzien in de huurovereenkomst. De omvang van deze kosten werd door de wetgever strikt begrensd. Bovendien moet het schadebeding wederkerig zijn, hetgeen wil zeggen dat de huurder bij wanprestatie van de verhuurder ook recht moet hebben op een gelijkwaardige vergoeding. Als rentmeester zult u hier moeten op toezien om juridische sancties te vermijden.

Neem contact met ons op

Bent u als rentmeester bezorgd over de impact van de nieuwe wetgeving op uw incassoactiviteiten? Wilt u meer informatie over hoe u kunt voldoen aan de nieuwe regels en richtlijnen?

Wij zijn hier om u te helpen. Ons team van experts staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van de nodige begeleiding om compliant te blijven met de wetgeving en uw incassoactiviteiten effectief te beheren.

Ook interessant: