Verhuren via een vennootschap of eenmanszaak: zijn uw contractvoorwaarden nog up-to-date? (woninghuur)

Huurcontract

Als u een woning verhuurt aan een particulier, bent u bij het opstellen van een huurovereenkomst aan heel wat regels gebonden. Naast de specifieke bepalingen van de huurwetgeving, moeten ook dwingende regels in acht genomen worden die gelden in een B2C-relatie (tussen bedrijf en consument). Recent kwam daar wetgeving bij welke de inning van openstaande schulden bij een consument sterk aan banden legt. Wij geven u alvast enkele tips.

Huurwetgeving

Het Vlaams Woninghuurdecreet bevat in eerste instantie een lijst van gegevens die in uw huurcontract moeten worden opgenomen. Bijvoorbeeld: de naam en het adres van de partijen, het rijksregister- of ondernemingsnummer, de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die behoren tot het verhuurde goed, etc.

Daarnaast legt de huurwetgeving heel wat regels van dwingend recht op (= regels waarvan u contractueel niet kunt afwijken). Bijvoorbeeld clausules met betrekking tot de beëindiging van de huurovereenkomst, het aanrekenen van kosten en lasten, herstellingen ten laste van de huurder, etc. Uw huurovereenkomst zal in overeenstemming moeten zijn met deze regelgeving om nietigheid te vermijden.

Onrechtmatige clausules

Huurovereenkomsten moeten ook voldoen aan de consumentenwetgeving in het algemeen. De wetgever heeft een lijst opgesteld van bedingen die in een overeenkomst tussen een onderneming en een consument steeds als onrechtmatig zullen worden beschouwd. Als uw huurovereenkomst dergelijke clausules bevat, dan zullen deze niet afdwingbaar zijn voor een Rechtbank.

Bijvoorbeeld:

 • Clausules die bepalen dat de consument een schadevergoeding verschuldigd is bij wanprestatie, doch waarvan het bedrag duidelijk niet evenredig is aan het nadeel dat u als onderneming kan hebben geleden.
 • Clausules die voorzien in een schadevergoeding als de huurder in gebreke blijft (bijvoorbeeld bij wanbetaling) zonder te voorzien in een gelijkwaardige schadevergoeding voor het geval u als onderneming in gebreke blijft (vereiste van wederkerigheid).
 • Clausules die de huurder verplichten om zijn verbintenissen verder na te komen, terwijl de verhuurder de hare niet is nagekomen.
 • Etc.

Innen van schulden t.a.v. een consument

Het innen van onbetaalde huur brengt meestal extra kosten met zich mee. Huurcontracten bepalen vaak welke kosten / intresten in dat geval kunnen worden aangerekend. Dergelijke clausules moeten echter omzichtig worden opgemaakt.

Het innen van een schuld in een B2C context is immers sinds 1 september 2023 een pak strenger geworden. Enkele maanden geleden hebben wij daaromtrent een blogbericht gepubliceerd: klik hier om dit bericht te openen. Via deze link kunt u ook een informatiebundel verkrijgen waarin uitgebreid wordt ingegaan op deze nieuwe wetgeving.

In de context van een huurovereenkomst zijn volgende elementen alvast zeer belangrijk:

 • Als u nalatigheidsintresten wilt kunnen vorderen (hoger dan de wettelijke intrestvoet) en / of een schadevergoeding bij wanbetaling, dan moet dit uitdrukkelijk zijn voorzien in de huurovereenkomst. Dit beding moet bovendien wederkerig zijn (cfr. hoger).
 • De wetgever heeft de omvang van de intresten en het schadevergoedingsbedrag strikt begrensd. Bij overschrijding ervan moet een Rechtbank de clausules nietig verklaren. Een Rechtbank kan in dat geval niet beslissen om het gevorderde bedrag ter herleiden of een vergoeding naar billijkheid toe te kennen.
 • Elke invordering moet starten met een kosteloze aanmaning. Deze aanmaning moet bepaalde verplichte vermeldingen bevatten. U moet een wachttermijn van minstens 14 kalenderdagen respecteren.
 • Bij niet-naleving van de regels riskeert u dat u geen vergoeding voor uw incassokosten zult kunnen vorderen. De consument zal desgevallend recht hebben op terugbetaling van onterecht geïnde bedragen. In uitzonderlijke gevallen kan een Rechtbank zelfs beslissen om een consument te bevrijden van zijn betalingsverplichtingen.

   Is het inmiddels tijd voor een check-up van uw contracten? Of heeft u hulp nodig bij de inning van achterstallige huurgelden? Aarzel niet om ons te contacteren. Ook als u als huurder geconfronteerd wordt met bovenmatige eisen, kunt u bij ons terecht!

   Ook interessant: