Registratie van uw huurovereenkomst (woninghuur)

De registratie van een huurovereenkomst wordt weleens over het hoofd gezien. Nochtans betreft het een wettelijke verplichting. De verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder. Ook de plaatsbeschrijving bij intrede dient te worden geregistreerd. Maar wat als u dit vergeten bent? Wat zijn de gevolgen?

Wat zegt de wet precies?

De verhuurder is wettelijk verplicht om de huurovereenkomst (woninghuur) te registreren. Het betreft een regel van dwingend recht. Dit betekent dat partijen hier onderling niet van kunnen afwijken. Een verhuurder kan deze verplichting niet door middel van de huurovereenkomst ten laste leggen van de huurder.

Het Vlaams Woninghuurdecreet (voor huurovereenkomsten in het Vlaamse Gewest gesloten vanaf 01/01/209) bepaalt ook uitdrukkelijk dat de plaatsbeschrijving bij intrede moet worden geregistreerd. Indien er belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan de woning tijdens de huurovereenkomst, kan elk der partijen bovendien eisen dat er een aanvullende plaatsbeschrijving wordt opgemaakt (en wordt geregistreerd).

Zijn er kosten aan verbonden?

Hier komt het goede nieuws. De registratie van een huurovereenkomst is in principe volledig gratis. U hoeft er ook geen verplaatsing voor te maken. U kunt dit volledig digitaal doen via het portaal MyRent van de FOD FINANCIËN.

Een belangrijke voorwaarde is echter dat de registratie tijdig geschiedt. Dit is binnen de 2 maanden na ondertekening van het contract. Bij voorkeur gaat u onmiddellijk over tot registratie, zodat u dit later niet vergeet.

Niet-registratie van uw huurovereenkomst

Indien de verhuurder de huurovereenkomst niet heeft geregistreerd, kan de huurder de overeenkomst ten allen tijde beëindigen zonder dat hij een opzegtermijn moet respecteren. De verhuurder loopt aldus mogelijk huurinkomsten mis (als hij niet onmiddellijk een nieuwe huurder vindt).

Bovendien kan de verhuurder ook geen opzeggingsvergoeding eisen van de huurder. De opzeggingsvergoeding betreft de vergoeding die de huurder moet betalen als hij de huurovereenkomst zou beëindigen tijdens de eerste 3 contractjaren. Ook dit betekent mogelijk een verlies aan inkomsten.

Laattijdige registratie van uw huurovereenkomst

Bij laattijdige registratie is er een ‘boete’ verschuldigd die minimum 25 EUR bedraagt. Aangezien het de verhuurder is die instaat voor tijdige registratie, is hij ook degene die deze boete zal moeten dragen.

De boodschap is duidelijk. Ga bij het sluiten van een huurovereenkomst onmiddellijk over tot registratie. Dit kan volledig gratis en digitaal. U vermijdt onnodig inkomstenverlies. Heeft u nood aan bijstand of advies? Heeft u hulp nodig bij de opmaak van een huurovereenkomst? Wij staan voor u klaar!